วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข่าว ; มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับพนักงานสายวิชาการ 43 อัตรา

ศูนย์ข่าวจิ๊บจิ๊บ ; มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก 19,670 บาท คุณวุฒิปริญญาโท 14,550 บาท จำนวน 43 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งที่ 1 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ตำแหน่งที่ 2 ระดับ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิศวกรรมซอฟแวร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติเฉพาะระดับปริญญาโทต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป (เฉพาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.00 ขึ้นไป) จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 3 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือสาขาวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 4 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือจิตวิทยาการปรึกษา หรือจิตวิทยาสังคม จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 5 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือการพัฒนา ครอบครัวและเด็ก จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 6 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 7 ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 8 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ตำแหน่งที่ 9 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คุณสมบัติสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ตำแหน่งที่ 10 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ตำแหน่งที่ 11 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาระบาดวิทยา หรือเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ตำแหน่งที่ 12 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาเวบไซต์ หรือการจัดการระบบเครือข่าย หรือการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ หรือการพัฒนาเกม หรือกราฟิกหรือมัลติมีเดีย หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ตำแหน่งที่ 13 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา หรือการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรืออาชีวศึกษา หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ตำแหน่งที่ 14 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาฝรั่งเศส หรือภาษาศาสตร์ หรือภาษาฝรั่งเศส หรือฝรั่งเศสศึกษา หรือฝรั่งเศสธุรกิจ หรือการสอนภาษาฝรั่งเศส (ทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 15 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี หรือดนตรีศึกษา หรือดนตรีวิทยา หรือดนตรีปฏิบัติ (คุณสมบัติเฉพาะมีความชำนาญในด้านการสอนวิชาการปฏิบัติรวมวงดนตรี ปฏิบัติวงโยธวาทิต การเรียบเรียงเสียงประสาน และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี    ได้ดี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 16 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษศึกษา หรือการสื่อสารและวัฒนธรรม หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 17 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา หรือบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 18 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ไม่จำกัดแขนง) (คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา หรือการสอนสังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 19 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 20 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านการพัฒนาชุมชน หรือการพัฒนาสังคม หรือสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา หรือยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือการวางแผนพัฒนาชนบท หรือการบริหารงานพัฒนา หรือบริหารสังคม หรือการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น หรือการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน หรือสังคมสงเคราะห์ หรือประชากรศาสตร์ หรือประชากรศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 21 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศวิศวกรรมสำรวจ หรือการสำรวจระยะไกล หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอวกาศ หรือปฐพีศาสตร์ หรือการวางผังเมือง หรืออุทกวิทยา หรือวิศวกรรมชลประทาน หรือระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม หรือการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หรือการสำรวจระยะไกล (RS) หรือระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม (GPS) หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 22 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายอาญา หรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (หากสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 23 ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (หากสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ตำแหน่งที่ 24 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

- ตำแหน่งที่ 25 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

- ตำแหน่งที่ 26 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาโฆษณา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

- ตำแหน่งที่ 27 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

- ตำแหน่งที่ 28 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาโรคพืช (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและตรี สาขาวิชาโรคพืช) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

- ตำแหน่งที่ 29 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

- ตำแหน่งที่ 30 ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.personal.cmru.ac.th หรือรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ หรืองานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยกรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน ได้แก่ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว , สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์  1 ฉบับ ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ , สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ ใบ รับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ , หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี) , หนังสือรับรองจากบุคคล 2 คน ที่เชื่อถือได้ จำนวน 2 ฉบับ , รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป , กรณีมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ให้แนบประกอบการสมัคร , หลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) , ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท

โดยตำแหน่งที่ 1 กำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-31 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 5 เมษายน 2554  ทาง www.cmru.ac.th ดำเนินการคัดเลือก วันที่ 11 เมษายน 2554 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 เมษายน 2554 บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554

สำหรับ ตำแหน่งที่เหลือทั้งหมด กำหนดยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 15 เมษายน 2554 ส่งถึงงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 และสั่งจ่ายธนาณัติในนาม ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ ปณ.ช้างเผือก 50300 กำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 20 เมษายน 2554    ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2554 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และทาง www.cmru.ac.th กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่งสอบข้อเขียน วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ สอบสอน วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 053-885335 และงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 053-885397

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น