วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

ข่าว ; วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ 15 อัตรา

ศูนย์ข่าวจิ๊บจิ๊บ ; มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คุณวุฒิปริญญาเอก 19,670 บาท คุณวุฒิปริญญาโท 14,550 บาท จำนวน 15 อัตรา ดังนี้

·  ระดับ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจหรือการจัดการ คุณวุฒิระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต ทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จำนวน 1 อัตรา
·   ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี ทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ลักษณะเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จำนวน 2 อัตรา
·  ระดับ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาการบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือการจัดการท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จำนวน 2 อัตรา
·   ระดับ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษศึกษา หรือวรรณคดีศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอนภาษาอังกฤษ ทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จำนวน 2 อัตรา
·  ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จำนวน 3 อัตรา
·   ระดับ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุหรือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หรือสาธารณสุขศาสตร์ หรือการส่งเสริมสุขภาพ หรือแพทย์ศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์ หรือทันตแพทย์ศาสตร์ หรือเภสัชวิทยา หรือเภสัชศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ คุณวุฒิระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จำนวน 4 อัตรา
·  ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 ในวันและเวลาราชการ  ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 เมษายน 2554 และดำเนินการคัดเลือก วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2554

สำหรับผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.personal.cmru.ac.th และ www.maehongson.cmru.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885335

2 ความคิดเห็น:

 1. Greetings from USA! Your blog is really cool.
  Are you living in Thailand?
  You are welcomed to visit me at:
  http://blog.sina.com.cn/usstamps
  Thanks!

  ตอบลบ
 2. to tongchen, yes, I live in Thailand.Thank you for coming in my blog, and I just visit your blog but I can't understand Chinese.

  ตอบลบ