วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

ข่าว ; ผลการสอบครูผู้ช่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2

ศูนย์ข่าวจิ๊บจิ๊บ ; ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 ซึ่งได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2554 นั้น บัดนี้ นายชุมพล รินคำ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ลงนามประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ลงวันที่ 10 เมษายน  พ.ศ. 2554 มีผู้ที่สอบได้ดังนี้

กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1 นางสาวณัฐธยาน์ ดีขำ ลำดับที่ 2 นางสาวทิตยา หม่อแปล่ ลำดับที่ 3 นางสาวพิมพ์ปวีร์ วงศ์อ้าย ลำดับที่ 4 นางกาจนา ทาวี ลำดับ 5 นางสาวนฤภรณ์ ปินตาปิน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 นายอินทร ชมชื่น ลำดับที่ 2 นางสาวเจนจิรา ปัญญาดี ลำดับที่ 3 นางสาวศิริขวัญ ถาชื่น กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 นางสาวสุภัสสรา เปอะโพ ลำดับที่ 2 นางสาวมีนา เตชะวงศ์ กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ลำดับที่ 1 นางสาวชัญญานุช ปรีดี ลำดับที่ 2 นางทิพวรรณ อินต๊ะปา ลำดับที่ 3 นางรัชนี บัณฑิตาสกุล (สำรองที่ 1) กลุ่มวิชาเอกเกษตร ลำดับที่ 1 จ่าสิบเอกสุวิวัฒน์ ชัยโย กลุ่มวิชาเอกคหกรรม  ลำดับที่ 1 นางสาวพวงพะยอม ภูวัน ลำดับที่ 2 นางลัยวลี ลี้ตระกูล (สำรองที่ 1) ลำดับที่ 3 นายสุริยันต์ เรือนวงค์ (สำรองที่ 2) กลุ่มวิชาเอกสังคม ไม่มีผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสิน กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1 นายฉัตรพล บ่อแก้ว กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ลำดับที่ 1 นางสุรีรัตน์ ทองสุข ลำดับที่ 2 นางธนกร เรือนน้อง (สำรองที่ 1) กลุ่มวิชาเอกอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ลำดับที่ 1 นางกาญจนา ใจคำ ลำดับที่ 2 นายวีรยุทธ สิงห์มณี ลำดับที่ 3 นางสาวนวลนิภา สาทะเขียว ลำดับที่ 4 นางสาวพนิดา ชุ่มใจ ลำดับที่ 5 นายจักร พรสุภาพ ลำดับที่ 6 นางสาวศันสนีย์ แสงเรือน ลำดับที่ 7 นางสาวธัญญาภรณ์ ภิญโญ ลำดับที่ 8 นางอรนุช หลุยจำวัน ลำดับที่ 9 นายปรีชา สุขเงิน ลำดับที่ 10 นางสาวเบญจมาศ ทาแก้ว ลำดับที่ 11 นายเจษฎา ก้องสาคร ลำดับที่ 12 นางศรีสุรางค์ ไฮคำ

สำหรับโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้งคือ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า/สะเมิง จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7/แม่ริม จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านแม่ขะปู/สะเมิง จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา โรงเรียนบ้านแม่แว/สะเมิง  จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา โรงเรียนบ้านทับเดื่อ/แม่แตง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด/แม่แตง จำนวน 1     ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา โรงเรียนบ้านแม่ไคร้/แม่แตง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย/แม่แตง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านช้างใน/แม่แตง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา โรงเรียนบ้านวัดท่าข้าม /แม่แตง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง/สะเมิง  จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา โรงเรียนป่าแป๋วิทยา/แม่แตง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา โรงเรียนบ้านแม่เลา/แม่แตง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา

โรงเรียนวัดบ้านเหล่า/แม่แตง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า/สะเมิง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตราโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว/สะเมิง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านแม่โต๋/สะเมิง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านแม่ตะละ/สะเมิง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาล 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา โรงเรียนบ้านนากู่/สะเมิง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกอื่น 1 อัตรา

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ และหรือผู้ผ่านการคัดเลือกได้สำรองครบตามจำนวนตำแหน่งที่ว่างแต่ละสถานศึกษา ในแต่ละกลุ่มวิชาเอก โดยให้ผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวไปรายงานตัว ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง สำเนาปริญญาบัตร พร้อมฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน อย่างละ 2 ชุด ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  ไปยื่นรายงานตัวด้วย


(หมายเหตุ) รายละเอียดนี้เป็นเพียงข่าวเผยแพร่เท่านั้น อาจมีบกพร่อมหรือผิดพลาดได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 อีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น