วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าว ; ราคาลิ้่นจี่ปีนี้สดใสมาก คาดว่ามาตรการช่วยเหลือด้านราคาที่เตรียมไว้คงไม่ได้ใช้ตลาดลิ่นจี่ปีนี้ค่อนข้างสดใสเนื่องจากราคาสูงเพราะผลผลิตน้อยและออกไม่พร้อมกัน คาดว่ามาตรการที่เตรียมไว้รองรับในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ทั้งการกระจายผลผลิตออกนอกเขตจังหวัดและการแปรรูปคงไม่ต้องใช้

นายสุภัทร สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการบริหารจัดการลิ่นจี่ประจำปี 2554 ว่า ในปีนี้ไม่มีปัญหาต้องแก้ไขอะไรมาก เพราะขณะนี้ราคาค่อนข้างสูง คือราคาส่งโรงงานลิ่นจี่กระป๋อง กิโลกรัมละ 28 บาท ในขณะที่ในภัตตาคารหรือร้านค้าขนาดใหญ่ราคาอาจสูงถึงกิโลกรัมละ 70 บาท ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่มีความพึงพอใจอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตแต่ละพื้นที่จะออกสู่ตลาดไม่เต็มที่นัก ประกอบกับปัญหาสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไป ทำให้ผลลิ้นจี่ออกไม่พร้อมกัน ต้นเดียวสามารถออกได้ 3-4 รุ่นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลก ก็ยิ่งทำให้ผลผลิตทยอยออกมาไม่มากในแต่ละช่วงเวลา โดยคาดว่ารวมแล้วปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่ของเชียงใหม่จะมีประมาณ 14,000 ตัน ซึ่งขณะนี้พันธุ์ฮงฮวยเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว และจะต่อด้วยจักรพรรดิและอื่นๆ ตามมา

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า แม้จะมีข้อมูลบ่งชี้ว่าตลาดลิ้นจี่ปีนี้จะไม่มีปัญหา แต่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ก็ได้เตรียมมาตรการไว้รองรับหากมีปัญหาเกิดขึ้น 2 ประการ ได้แก่การกระจายผลผลิตออกนอกเขตจังหวัดโดยการสนับสนุนการรวบรวมผลผลิต การขนส่งแก่ผู้ดำเนินการกิโลกรัมละ 2.50 บาท และการแปรรูปเป็นลิ้นจี่อบแห้ง ซึ่งก็เป็นการเตรียมการไว้เป็นประจำทุกปีเพื่อความไม่ประมาท อย่างไรก็ตาม ในปีนี้คาดว่าจะไม่ได้ใช้มาตรการที่เตรียมไว้ทั้ง 2 ประการดังกล่าว


(ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  จังหวัดเชียงใหม่)

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาพข่าว ; นางสาวเชียงใหม่ ชมโลกใต้น้ำ Chiang Mai Aquarium

นางสาวเชียงใหม่ ชมโลกใต้น้ำ
นางสาวเก็ตถวา วิศักทวัฒนา หรือ น้องจ๋า นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2554  และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม โลกใต้น้ำ ในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีคุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานกรรมการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมอุโมงค์ปลาใต้น้ำและร่วมกิจกรรมให้อาหารปลากระเบนจมูกวัว  เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 54 ที่ผ่านมา


ข่าว ; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ ที่เชียงใหม่


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ สำหรับผู้สนใจในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสา ปานขาว ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดการอบรมตามตามยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาทักษะการคิดกลยุทธ์การรณรงค์ สำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาทักษะการเขียนโครงการการสื่อสารการรณรงค์ เพื่อให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้เข้ารับเข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป 40 คน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ แนวคิดการสื่อสารการรณรงค์ การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ การออกแบบสารเพื่อการสื่อสารการรณรงค์ การใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารการณรงค์ การเขียนและนำเสนอโครงการการสื่อสารการรณรงค์ และการประเมินผลการสื่อสารการรณรงค์

ทั้งนี้ จากการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอดีตที่ผ่านมา มักเป็นการสื่อสารที่ใช้สื่อและกิจกรรมแยกกัน ขาดการคิดประเด็นการสื่อสารที่โดดเด่นและชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงการใช้สื่อแบบผสมผสาน และขาดการกำหนดและเชื่อมโยงประเด็นสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดรวมถึงขาดการขับเคลื่อนแบบองคาพยพ ซึ่งอาจเนื่องมาจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารในลักษณะของการสื่อสารการรณรงค์

การจัดทำแผนการสื่อสารในลักษณะของการสื่อสารการรณรงค์ เป็นการใช้แนวความคิดเดียวและมีการใช้สื่อแบบผสมผสานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารการรณรงค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสื่อสารในหลากหลายสถานการณ์และรูปแบบ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารการศึกษา การสื่อสารการกีฬา การสื่อสารวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะและประสบการณ์อย่างแท้จริง จึงจะสามารถจัดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบข่าว ; กำหนดการโครงการการรณรงค์การบริโภคนม “World Milk Day 2011”


กำหนดการโครงการการรณรงค์การบริโภคนม “World Milk Day 2011”
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน
09.00 - 09.05 น. เปิดตัวพิธีกร ในแนวเพลงคาวบอย / พิธีกรทักทาย
09.05-09.10 น. พิธีกร เกริ่นนำเชิญ ผู้แทนมหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับ
09.10 - 09.15 น. พิธีกร เกริ่นนำเชิญ /ผู้แทนบริษัทแบต้าแพ็คขึ้นกล่าวในการจัดการกล่องนมและ กล่องเครื่องดื่ม
09.15 - 09.20 น. พิธีกร เกริ่นนำเชิญ ท่านผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม (นาย ยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา) กล่าวเกี่ยวกับการจัดการกล่องนม/กล่องเครื่องดื่ม
09.20-09.30 น. พิธีกร เกริ่นนำเชิญประธานกล่าวเปิดงาน (ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ)
09.30 - 09.40 น. ผู้แทนกล่าวรายงาน โดย ( ผู้อำนวยการ จรัญ ใจลังการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชียงราย กรมปศุสัตว์) เชิญประธานกล่าวเปิดงาน
09.40- 09.50 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมเจาะกล่องนมยักษ์เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ
09.50 - 10.05 น. กิจกรรมดื่มนมเพื่อพ่อ (สร้างสถิติการดื่มนมพร้อมกันที่มากที่สุดในประเทศ)
10.05- 10.10 น. การแสดง โชว์ชุด " wonderful world and wonderful day "
10.10 - 10.15 น. การแสดง โจ๊กโชว์ ในชุด " ดื่มนมกันไหม"
10.15 - 10.20 น. การแสดง โชว์ชุด " step Show up "
10.20-10.21 น. พิธีกล่าวขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดง พร้อมส่งไมค์ต่อให้พิธีกรชุดต่อไป
10.21 -10.40 น. เปิดตัวพิธีกร ในแนว" ดื่มนมกันไหม" / พิธีกรทักทาย
10.40 – 11.00 น. ชมการแสดงคนตรีมินิคอนเสิร์ต
11.00-11.30 น. กิจกรรมการประกวดการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย “Fancy world milk day” รอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินโชว์ผลงานพร้อมแนวความคิดต่อคณะกรรมการ ( เสนอผลงานของแต่ละท่านไม่เกิน 5 นาที )
11.30-12.00 น. กิจกรรมการประกวดการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย “Fancy world milk day” รอบคัดเลือก ระดับอาชีวศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินโชว์ผลงานพร้อมแนวความคิดต่อคณะกรรมการ ( เสนอผลงานของแต่ละท่านไม่เกิน 5 นาที )
12.00 -12.30 น. กิจกรรมการประกวดการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย “Fancy world milk day” รอบคัดเลือก ระดับอุดมศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินโชว์ผลงานพร้อมแนวความคิดต่อคณะกรรมการ ( เสนอผลงานของแต่ละท่านไม่เกิน 5 นาที )
12.30 - 13.00 น. คณะกรรมการและผู้เข้าประกวดพักรับประทานอาหารกลางวัน
(ชมการแสดงคนตรีมินิคอนเสิร์ต ต่อ)
13.00 - 13.20 น. ผู้เข้าประกวด เดินโชว์ผลงาน(พิธีกร ประกาศผลการประกวดรอบตัดสิน )
ระดับ มัธยมศึกษา
13.20 - 13.40 น. ผู้เข้าประกวด เดินโชว์ผลงาน(พิธีกร ประกาศผลการประกวดรอบตัดสิน )
ระดับอาชีวศึกษา
13.40 – 14.00 น. ผู้เข้าประกวด เดินโชว์ผลงาน(พิธีกร ประกาศผลการประกวดรอบตัดสิน )
ระดับอุดมศึกษา
14.00 -15.00 น. การประกวด cover dance ในบทเพลง" ดื่มนมกันไหม" ทีมละไม่เกิน 5 นาที
(ในการประกวดทางคณะกรรมการจะตัดสินเพียงรอบเดียว)
15.00 - 15.30 พิธีกร ประกาศผลรางวัล พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัล เงินรางวัล ตามลำดับ
- การประกวดวาดภาพ/ระบายสี
- การประกวดเรียงความ
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากกล่องนม
- การประกวดโครงงานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
- การประกวดแผนการตลาดผลิตภัณฑ์นม
15.30 – 16 .00 น. พิธีปิด และกล่าวขอบคุณ
16.00 – 17.00 น. ชมการแสดงคนตรีมินิคอนเสิร์ต

ข่าว ; ผลกอล์ฟ Chiang Mai Golf Festival Championship 2011 สนามที่ 5 และสนามที่ 6ผลการแข่งขันกอล์ฟ Chiang Mai Golf Festival Championship 2011 สนามที่ 5 ณ สนามกอล์ฟลานนา และสนามที่ 6 ณ สนามสันติบุรี จ.เชียงราย

การแข่งขันกอล์ฟรายการ Chiang Mai Golf Festival Championship 2011 สนามที่ 5 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาลานนา จ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ โอเวอร์ออล โลกรอส สรวุฒิ จิรันดร 74 (7) 67 ไฟลท์ เอ ชนะเลิศ วศิน 80 (10) 70 รองชนะเลิศ สุรัตน์ ณ เชียงใหม่ 74 (3) 71 รองชนะเลิศอันดับ 2 วรากร 75 (4) 71 ไฟลท์ บี ชนะเลิศ พสิษฐ์ วัฒนะ 83 (13) 70 รองชนะเลิศ โทนี่ มาแซต 85 (14) 71 รองชนะเลิศอันดับ 2 ทิม ดี 86 (14) 72 ไฟลท์ ซี ชนะเลิศ สุพัฒร์ ชมเชย 96 (25) 71 รองชนะเลิศ เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ 97 (25) 72 รองชนะเลิศอันดับ 2 พิเชษฐ์ ไชยวรรณ 99 (26) 73 ไฟลท์ เลดี ชนะเลิศ ทิพวรรณ มีลือการ 87 (15) 72 รองชนะเลิศ นงเยาว์ 100 (25) 75 รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาสิณี แว่นวิชัย 109 (31) 78


ส่วนการแข่งขันสนามที่ 6 ที่สนามกอล์ฟสันติบุรี จ.เชียงราย วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 ผลการแข่งขัน Over low gross พิษณุพงษ์ ศรีชัย 34-39 Hc5 Flight A เศวตยนต์ ศรีสมุทร 37-36 Hc 4 รองชนะเลิศ สุพัฒน์ เทศธ์รสิทธิ์กุล 40-35 Hc 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 พนม คงทวน 38-38 Hc 7 Flight B ชนะเลิศ พิสิฐ สันยาว 42-39 Hc 13 รองชนะเลิศ นิรุจน์ แสนพิศ 45-39 hc 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 ไพโรจน์ จันทาพูน 43-40 hc 13 Flight c ชนะเลิศ กฤษฎา งามจิตร 47-51 hc25 รองชนะเลิศ จำลอง ศิริจันทร์ 48-51 hc 26 รองชนะเลิศอันดับ 2 ทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ 52-50 hc 28 Flight lady ชนะเลิศ สิริกร วรรคตอน 39-43 hc 11 รองชนะเลิศ รัตนา สบายจิตร 44-44 hc 17 รองชนะเลิศอันดับ 2 เกณิการ์ ปัญจขันธ์ 42-44 hc 14

สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสนามที่ 7 กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ สนามกอล์ฟกัซซันขุนตาน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายบะเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ Gassan Khuntan Golf Club & Resort โทรศัพท์ 0-5350-7006-9 หรือที่เว็บไซต์ www.gassangolf.com

ข่าว ; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2554

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2554 World No Tobacco Day 2011 ภายใต้แนวคิด พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ และ คนเจียงใหม่ บ่เอาควันบุหรี่31 พฤษภาคม 2554 นี้

นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ของคนเจียงใหม่ “คนเจียงใหม่ บ่เอาควันบุหรี่” และปล่อยขบวนรณรงค์ในเวลา 09.00 ภายใต้คำขวัญคำขวัญ พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ซึ่งจะมีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง โทษ พิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ อันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสองโดยเฉพาะในที่สาธารณะ ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนให้กลุ่มเด็กเยาวชน มีค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ มีการรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

ในปีนี้ เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 27 แห่ง ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ชมรมเวสป้า ชมรมรถบิ๊กไบท์ และหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกันรณรงค์ กว่า 1,500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาได้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการปกป้องพิทักษ์สิทธิ์ตนเองจากภัยบุหรี่ ทั้งจากในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้เกิดกระแสสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตื่นตัวที่จะมุ่งรับรู้ และพิทักษ์สิทธิของตนเองในการได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย กำหนดเขตปลอดบุหรี่  และร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการบังคับใช้อย่างจริงจัง

จากสถิติปี 2554 พบว่า ประชากรโลก 5 ล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคปอด และโรคอื่นที่สำคัญอีกมากมาย ซึ่ง 1 ใน 4 เป็นเด็กเล็ก ที่เสียชีวิตเนื่องจากได้รับควันบุหรี่จากคนรอบข้างหรือควันบุหรี่มือสอง และนอกจากนี้ยังทำให้โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้มีอาการกำเริบ ในผู้หญิงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ส่วนในเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว และเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมอง ภัยจากบุหรี่ก่อให้เกิดความสูญเสียกับชีวิต อีกทั้งยังสร้างภาระโรคที่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชน อายุระหว่าง 11-24 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 1,500,000 คน ในปี 2550 เป็น 1,700,000 คน ในปี 2552 และพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 142 คน หรือ ชั่วโมงละ 6 คน ที่สำคัญ มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำนวนมากที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่โดยที่ตนเองไม่สูบหรือเรียกว่า ผู้สูบบุหรี่มือสองมีจำนวนสัดส่วนการป่วยสูงถึงร้อยละ 25 เช่น สามี ภรรยา และเพื่อนร่วมงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ประชาชนช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใกล้ชิดที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ และสอดส่องดูแลบุตรหลานวัยรุ่นไม่ให้เป็นผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่เพิ่มขึ้น สำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่สามารถโทรสายด่วนเลิกบุหรี่ หมายเลข 1600

ข่าว ; องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน Chiang Mai World Milk Day 2011


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานรวมพลังชาวเชียงใหม่ดื่มนมเพื่อสุขภาพ ในงาน Chiang Mai World Milk Day 2011 พุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ กำหนดจัดงาน Chiang Mai World Milk Day 2011 ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ตนั้น ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเห็นความสำคัญในการจัดงานดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยการร่วมจัดงาน รวมพลังชาวเชียงใหม่ ดื่มนมเพื่อสุขภาพ Chiang Mai World Milk Day 2011

ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการฟาร์มโคนมจำลองสวนจิตรลดา การแสดงละครสั้นจากนักแสดงเด็กชุด เด็กไทยไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมการตรวจวัดความแข็งแรงของมวลกระดูก, Work Shop การประดิษฐ์สิ่งของจากกล่องนม, การเล่นเกมส์สร้างความสนุกสนาน แจกของรางวัล และแจกนมดื่มให้ผู้ร่วมงานได้ดื่มฟรีตลอดงาน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน รวมพลังชาวเชียงใหม่มาร่วมกันดื่มนมเพื่อสุขภาพ ในงาน “Chiang Mai World MILK Day 2011 ได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ข่าว ; มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดจัดงาน World Milk Day 2011


มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดจัดงานรณรงค์การบริโภคนมเนื่องในวันดื่มนมโลก World Milk Day 2011 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมกันดื่มนมเพื่อพ่อเป็นสถิติของประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลกประจำปี 2554 World Milk Day 2011 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี สำหรับในปีนี้ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2554 World Milk Day 2011 ขึ้น ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคนมมากขึ้น

กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การดื่มนมเพื่อพ่อ เพื่อสร้างสถิติการดื่มนมพร้อมกันที่มากที่สุดในประเทศไทย การแสดงวิธีการจัดการกล่องนมและกล่องเครื่องดื่ม การประกวดออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย Fancy world milk day การประกวด cover dance การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากกล่องนม การประกวดโครงงานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม การประกวดแผนการตลาดผลิตภัณฑ์นม การแสดงบนเวที และการแสดงคนตรีมินิคอนเสิร์ต

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงขอเชิญชวนประชาชนและเยาวชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดื่มนมโลก World Milk Day 2011 โดยเฉพาะการได้เข้าร่วมกิจกรรมดื่มนมเพื่อพ่อ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถิติดื่มนมพร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทย และร่วมกันดื่มนมฟรีได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังสามารถส่งกล่องนมเข้าร่วมจับสลากชิงโชค ประกอบด้วยโทรทัศน์ 21 นิ้ว เครื่องเล่น mp3 เครื่องเล่นดีวีดี หม้อหุงข้าว พัดลมไฟฟ้า และร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ที่ยังไม่เปิดเผยอีกด้วย

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าว ; อบรมเครือข่ายอาสาสมัครพร้อมมอบเครื่องเตือนภัยที่ อ.กัลยาณิวัฒนาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานปิดการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย พร้อมมอบเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัย 21 ชุด แก่ประชาชนพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” พร้อมมอบเครื่องวัดประมาณน้ำฝน 21 ชุด และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน 21 เครื่อง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ทั้ง 3 ตำบล จำนวน 21 หมู่บ้าน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

การฝึกอบรมครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานตามแผนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ตามงบพัฒนาจังหวัดสำหรับปีงบประมาณ 2554 จำนวน 2 โครงการคือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่าง 23-24 พฤษภาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง จำนวน 50 คน รุ่นที่ 2 ระหว่าง 25-26 พฤษภาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด จำนวน 50 คน กับโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” จำนวน 1 รุ่น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา ทั้ง 3 ตำบล จำนวน 150 คน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ก็จะมีภัยพิบัติเรื่องน้ำบ่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง หรือดินโคลนถล่ม ซึ่งภัยเหล่านี้ประชาชนสามารถป้องกันหรือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยต้องติดตามข่าวสารจากทางราชการและสื่อต่างๆ ที่แจ้งเตือนทางการพยากรณ์อากาศว่าในพื้นที่ใดจะมีปัญหาฝนตกหนัก ประการต่อมาต้องศึกษาและรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้นำในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครเตือนภัย หรือข้อมูลจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสุดท้ายเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วต้องเชื่อฟัง ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามการแจ้งเตือนจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีความรู้ซึ่งผ่านการอบรมเบื้องต้นแล้ว นอกจากนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้จัดตั้งศูนย์เตือนภัยประจำจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเตือนภัย ติดตามช่วยเหลือทั้งระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งทุกจังหวัดก็สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้อต้นจังหวัดละ 50 ล้านบาท ภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

สำหรับเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปริมาณน้ำฝน หากมีปริมาณมากที่จะทำให้เกิดน้ำบ่าไหลหลาก หรือดินถล่ม มิสเตอร์เตือนภัย จะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแจ้งเตือนโดยใช้ไซเรนแบบมือหมุน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย น้ำบ่าไหลหลากและดินถล่ม เป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ซึ่งจะมีการผลักดันให้เป็น อำเภอต้นแบบ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าว ; การคัดเลือกตัวแทนกลุ่มองค์กรเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผลการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มองค์กรเอกชนเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าคัดเลือกระดับเขต เป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดการคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต เข้าเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่จะหมดวาระลง โดยวันนี้เป็นการคัดเลือกในส่วนผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิก มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2 คน กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัคร จิตอาสาหรือรณรงค์เผยแพร่ ไม่มีผู้สมัคร กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ไม่มีผู้สมัคร กลุ่มองค์กรชุมชนที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาพัฒนาในพื้นที่ชุมชน ไม่มีผู้สมัคร และกลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน สังคม นโยบายสาธารณะ พิทักษ์สิทธิมนุษยชน การศึกษา ศาสนาหรืออื่นๆ มีผู้สมัคร 4 คน รวมมีผู้สมัครทั้งสิ้น 6 คน

ในการคัดเลือกจะให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม แล้วนำตัวแทนของแต่ละกลุ่มมารวมกันเพื่อให้ผู้สมัครทั้งหมดได้ลงคะแนนเลือกกันเองอีกครั้งหนึ่งให้เหลือเพียงคนเดียว ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกโดยการเลือกกันเองในระดับเขต เพื่อให้เหลือเพียงคนเดียวเป็นตัวแทนเขตเข้าเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตที่ 10 ประกอบด้วยจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยทั่วประเทศมี 13 เขต

ผลการคัดเลือกกันเองของผู้สมัครจากองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ปรากฏว่านายสนั่น วุฒิ ตัวแทนจากกลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิก เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เพื่อเข้าเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป

ข่าว ; การแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ Young DPR Award 2011ระดับภาคเหนือตอนบน

นักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยครองตำแหน่งชนะเลิศ การแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ ระดับภาคเหนือตอนบน รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร

ตามที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดการแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ (Young DPR Award 2011) รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือตอนบน ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อบ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 โดยมีโรงเรียนตัวแทนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา โรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน และโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี ทีมละ 3 คน วิธีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ภาคคือ การหาเสียง 25 คะแนน และการตอบคำถาม 75 คะแนน ทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นทีมชนะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและด้านการเมืองการปกครอง เป็นคณะกรรมการออกคำถามและให้คะแนน

ผลการแข่งขันชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าพาหนะในการเดินทาง โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อนำไปแพร่ภาพให้ประชาชนได้รับชมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น.

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าว ; คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาลานนา เชียงใหม่ ช็อตกันสตาร์ท เวลา 12.30 น.

การแข่งขันแบ่งเป็นประเภททีม 5 คน คิดคะแนนสุทธิดีที่สุด 4 คน และประเภทบุคคล แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ คิดแต้มต่อด้วยระบบ 36 System คิดคะแนนด้วยระบบ Stable Ford ทีมชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทบุคคล ได้รับถ้วยเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไฟลท์ เอ ถ้วยเกียรติยศ นายกสัตวแพทยสภา ไฟลท์ บี ถ้วยเกียรติยศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไฟลท์ ซี ถ้วยเกียรติยศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ไฟลท์ ดี ถ้วยเกียรติยศ นายสัตวแพทย์ มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ และรางวัลโฮลอินวัน ได้รับเงินสด 10,000 บาททุกหลุม รวมทั้งรางวัลบู้บี้และรางวัลจับสลากอีกมากมาย

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือต้องการบริจาคเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-8002 และ 0-5394-8012 อัตราค่าสมัคร ทีมวีไอพี 40,000 บาท ทีมทั่วไป 15,000 บาท และประเภทบุคคล 4,000 บาท

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าว ; ผลการแข่งขัน Chiang Mai Golf Festival Championship 2011 สนามที่ 4

ผลการแข่งขันกอล์ฟ Chiang Mai Golf Festival Championship 2011 สนามที่ 4 ณ เชียงใหม่ ไฮแลน กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท


การแข่งขันกอล์ฟรายการ  Chiang Mai Golf Festival Championship 2011 สนามที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 ณ เชียงใหม่ ไฮแลน กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ผลการแข่งขันมีดังนี้

ชนะเลิศ OVERALL LOW GROSS ชาญวิทย์ แต้ประจิตร 72 (4) 68 ไฟล์ท A ชนะเลิศ ศิริพงษ์ ชุ่มชูศรี 73 (5) 68 รองชนะเลิศอันดับ 1 นฤพล ภูอินทรานนท์ 76 (8) 68 รองชนะเลิศอันดับ 2 สันธยา คชสารมณี 76 (7) 69 ไฟล์ท B ชนะเลิศ โพธิ์ พิพัฒนไพบูรณ์ 82 (13) 69 รองชนะเลิศอันดับ 1 ศุภกิจ 82 (13) 69 รองชนะเลิศอันดับ 2 Roland Wyss 83 (14) 69 ไฟล์ท C ชนะเลิศ พงษ์ศักดิ์ คำแสน 96 (25) 71 รองชนะเลิศอันดับ 1 รณชัย เลี้ยงหิรัญถาวร 99 (25) 74 รองชนะเลิศอันดับ 2 อมรชัย อังกูรแสวงสุข 101 (26) 75 ไฟล์ท Lady ชนะเลิศ กนกพรรณ สุขใส 73 (7) 66 รองชนะเลิศอันดับ 1 สุรัติ นิรันดร์สิทธิรัชต์ 79 (9) 70 รองชนะเลิศอันดับ 2 ไพลิน รอยอินทรัตน์ 85 (15) 70
สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไป สนามที่ 5 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาลานนา จ.เชียงใหม่ และสนามที่ 6 วันอาิทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี จ,เชียงราย ทั้งสองวันสองสนาม ช็อตกันสตาร์ท 12.30 น.

ข่าว ; ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับผู้ต้องหาขนยาบ้า 4 คน

ตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาค 3 จับกุมผู้ต้องหาหญิงชาวเขาเผ่ามูเซอ 4 คน พร้อมของกลางยาบ้าเกือบ 30,000 เม็ด ขณะเตรียมนำขึ้นเครื่องบินไปส่งยังกรุงเทพมหานคร

ตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาค 3 นำโดย พลตำรวจโท อติเทพ ปัญจมานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยตำรวจภูธรภาค 5 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาชาวเขาเผ่ามูเซอ 4 คนประกอบด้วย นางสาว สีนวล จะลอบู อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นางสาว วาสนา จะลอบู อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นางศรีสมร แสฮอ อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 295 หมู่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และนางสาว นารี จะลอบู อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางยาบ้ารวมทั้งสิ้น 29,400 เม็ด และโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง ณ ชั้นที่ 2 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ได้รับเจ้งจากสายลับว่าจะมีผู้ค้ายาเสพติดเป็นหญิงชาวเขาเผ่ามูเซอ ลักลอบนำยาเสพติดเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่โดยสายการบินภายในประเทศไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบให้กับผู้ร่วมขบวนการอีกทอดหนึ่ง ชุดจับกุมจึงได้เดินทางไปเฝ้าสังเกตการณ์ตามที่ได้รับแจ้ง

ต่อมาเมื่อเวลา 17.00 น.วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่พบกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นหญิง 4 คน คือผู้ต้องหาทั้ง 4 มาพร้อมกับชาย 1 คนไม่ทราบชื่อเป็นผู้ขับรถยนต์มาส่ง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลังจากซื้อตั๋วโดยสารของสายการบินโอเรียนท์แอร์ เที่ยวบินที่ OX 8127 ที่จะออกเดินทางจากเชียงใหม่เวลา 20.35 น. ไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองแล้ว ชายไม่ทราบชื่อได้แยกกลับไป ส่วนผู้ต้องหาทั้ง 4 คนได้นั่งรอบริเวณที่พักผู้โดยสารอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ จนเวลา 19.00 น. ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ได้เดินขึ้นไปบริเวณชั้น 2 ของอาคารเพื่อเข้าไปยังห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอทำการตรวจค้นผู้ต้องหาทั้ง 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเป็นผู้ทำการตรวจค้นตัว ผลการตรวจค้นพบยาบ้าของกลางที่ผู้ต้องหาแต่ละคนห่อซุกซ่อนไว้บริเวณหว่างขาคนละ 1 ก้อน รวมทั้งสิ้น 29,400 เม็ด จึงได้ทำการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

ข่าว ; ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล YRC OPEN 2011

ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล YRC OPEN 2011 โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 21 พ.ค.54 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล YRC OPEN 2011 โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนยุพราชวิทยาลัยและบุตรหลานศิษย์เก่าที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อหารายได้เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย ณ สนามกอล์ฟแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554

ผลการแข่งขันชนะเลิศประเภททีมได้แก่ ทีม TOT ลำปาง ผู้เล่นประกอบด้วย ถนอม แดงช่าง อนุพงษ์ ฉัตรสูงเนิน สุวัฒน์ พรหมตุ้ม องอาจ ทาตะรัตน์ และธนวิน พวงมะลิ

ประเภทบุคคล OVERALL LOW GROSS ธนวิน พวงมะลิ 32-35-67 (9) 68 ไฟล์ท A ชนะเลิศ Mr.ซาง 35-37-72 (7) 68 รองชนะเลิศอันดับ 1 เอกชัย ตาแก้ว 38-38-76 (9) 68 รองชนะเลิศอันดับ 2 ปราชญ์ เหล่าสุวรรณ 37-40-77 (9) 68 ไฟล์ท B ชนะเลิศ สุวรรณ สุวรรณา 41-37-78 (13) 68 รองชนะเลิศอันดับ 1 ชาตรี หาญไพโรจน์ 38-40-78 (13) 68 รองชนะเลิศอันดับ 2 อนุพงษ์ ฉัตรสูงเนิน 40-41-81 (15) 68 ไฟล์ท C ชนะเลิศ ประเสริฐพงษ์ เพชรบุรีกุศล 41-41-82 (19) 68 รองชนะเลิศอันดับ 1 ณวรรธ์ ธรรมด้วง 42-41-83 (19) 68 รองชนะเลิศอันดับ 2 สมบัติ บัวประเสริฐยิ่ง 44-41-85 (19) 68 ไฟล์ท Lady ชนะเลิศ ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์ 38-38-76 (12) 68 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณัฐนรี เขื่อนแก้ว 40-41-81 (15) 68 รองชนะเลิศอันดับ 2 บุษรินทร์ มีกิจ 49-47-96 (24) 72

รางวัลพิเศษ Hole In One หลุม 9 ระยะ 116 หลา โดยใช้ PW ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ เชียงใหม่ – อุดรธานี มูลค่า 14,000 บาท จากนิตยสาร พาสปอร์ตทูสุวรรณภูมิ และประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึกจากแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ได้แก่ องอาจ ทาตะรัตน์ จากทีม TOT ลำปาง

ข่าว ; ชาวเมืองเชียงใหม่ด้านตะวันออกเดือดร้อนน้ำประปาไม่ไหลต่อเนื่องหลายวัน


ชาวเชียงใหม่ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงประสบความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลและไหลอ่อนเป็นพื้นที่กว้างต่อเนื่องหลายวัน เนื่องจากการประปาทำการติดตั้งระบบ DMA ควบคุมน้ำสูญเสีย ซึ่งผู้จัดการรับปากว่าจะเร่งรัดให้เสร็จเร็วที่สุด

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 มีประชาชนส่วนหนึ่งแจ้งว่า กำลังประสบความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลหรือบางแห่งก็ไหลอ่อนมาหลายวัน ในพื้นที่ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิง ตั้งแต่สี่แยกสันป่าข่อยเรื่อยมาตามถนนเชียงใหม่-ลำพูน ถึงสี่แยกหนองหอย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อเนื่องไปถึง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี ไม่มีน้ำไหลในบางจุด และส่วนใหญ่น้ำไหลอ่อนทั้งที่เป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งผิดปกติ จึงขอร้องเรียนไปถึงผู้จัดการการประปาเชียงใหม่ให้ทำการตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน

จากการสอบถามไปยังสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่หน่วยรับแจ้งเหตุประปาขัดข้องว่า สาเหตุที่น้ำประปาไหลอ่อน หรือในซอยที่มีท่อขนาดเล็กน้ำอาจไม่ไหลเลย ในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแรงดันของน้ำอยู่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พ.ค.54 หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 24 พ.ค.54 แล้วน้ำก็จะไหลตามปกติ

ในขณะที่ นายสุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก การประปาส่วนภูมิภาคกำลังติดตั้งระบบ DMA เพื่อทำการควบคุมน้ำสูญเสียเป็นแต่ละพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและจะให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งขณะนี้เป็นปีสุดท้าย หลังจากนั้นก็จะทำให้การจ่ายน้ำมีมาตรฐาน ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ สำหรับพื้นที่ที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นั้น เป็นน้ำประปาที่ส่งมาจากโรงกรองเขื่อนแม่กวง เพราะมีแรงดันสูงจึงส่งผ่านระบบ PRV ที่ป่าตันเพื่อควบคุมแรงดัน แล้วจ่ายต่อมายัง ต.วัดเกต ต.หนองหอย จนถึง อ.สารภี อย่างไรก็ตาม การประปาเชียงใหม่และการประปาส่วนภูมิภาคจะได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ ทั้งของการประปาและบริษัทรับจ้าง ให้รีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ข่าว ; มช. เตรียม 13 โบกี้พิเศษรับน้องรถไฟ 2554 จากหัวลำโพงสู่เชียงใหม่


สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประเพณีรับน้องรถไฟ 2554 จัดรถไฟขบวนพิเศษ 13 โบกี้ อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ นำลูกช้างเชือกใหม่เดินทางจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพ ช่วงบ่ายของวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึงยังสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น    กับรับน้องกิจกรรมแรกของเหล่าลูกช้าง มช.

รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่าประเพณีรับน้องรถไฟว่า เป็นกิจกรรมแรกเพื่อต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่เข้าสู่รั้วร่มแดนช้าง มช. มหาวิทยาลัยแห่งแรกของดินแดนล้านนา เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันเดินทางไปรับนักศึกษาน้องใหม่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและจังหวัดที่อยู่นอกเหนือเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยจะออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง มายังสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยรถไฟโบกี้พิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆ และรุ่นพี่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้วัฒนธรรม และมีความพร้อมที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยด้วยความมั่นใจ

รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข กล่าวเพิ่มเติมว่า รับน้องรถไฟในปีนี้ ได้มีมาตรการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการป้องกันการจัดกิจกรรมรับน้องไม่เหมาะสม โดยห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมาบนขบวนรถไฟ ซึ่งจะมีการตรวจสอบนักศึกษาก่อนขึ้นรถ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมต้องไม่ขัดต่อประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งจะมีคณะกรรมการคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์

ในปี 2554 นี้ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2554 ขึ้น ในวันพุธที่ 25 – พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 ด้วยรถไฟขบวนพิเศษ สำหรับการจัดที่นั่งทั้ง 13 โบกี้ ในขบวนรถไฟ ได้แก่ 1.คณะเภสัชศาสตร์ 2. คณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 3. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะบริหารธุรกิจ 4. คณะเทคนิคการแพทย์และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 5. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ 6. คณะการสื่อสารมวลชน คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 7. คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ 8. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา 10. คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ 11.คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 12.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13. คณะวิจิตรศิลป์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำหรับประเพณีรับน้องรถไฟ 2554 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ 10.00 น. หลังจากนั้น จะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และทำความรู้จักกับพี่ๆ เวลา 13.30 น. จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมรับน้องรถไฟ โดยมี นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ เป็นประธาน  เวลา 13.45 น. จะมีการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบูมมหาวิทยาลัย เวลา 15.15 น.รถไฟโบกี้พิเศษของเหล่าลูกช้าง จะเริ่มออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่  และเมื่อเดินทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ นักศึกษา มช.รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะนำขนมและน้ำดื่มมาเป็นอาหารว่างให้แก่น้องใหม่ ซึ่งในปีนี้จะแวะที่ชานชาลา สถานีรถไฟลพบุรี นครสวรรค์ และพิษณุโลก นับเป็นบรรยากาศความทรงจำของประเพณีรับน้องรถไฟที่ชาวลูกช้าง มช. มีให้กันอย่างเสมอมา

ประเพณีรับน้องรถไฟ นอกจากความอบอุ่น สนุกสนาน ที่สร้างความสามัคคีระหว่างน้องพี่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ในกิจกรรมรับน้องรถไฟที่จัดขึ้นยังจะมีทั้งคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมดูแลความเรียบร้อยตลอดการเดินทางด้วย พร้อมกันนี้ระหว่างการเดินทางนักศึกษารุ่นพี่จะแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ สอนร้องเพลงและบูมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แก่รุ่นน้องอีกด้วย

การเดินทางของโบกี้พิเศษของเหล่าลูกช้าง มช. จะจอดเทียบชานชาลาของสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 08.20 น. ซึ่งจะมีนักศึกษารุ่นพี่จากคณะต่างๆ และคณาจารย์มาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น  แล้วจึงนำน้องใหม่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม โดยเวลา 09.00 น. รุ่นพี่รุ่นน้องชาวลูกช้าง มช. จะรับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กล่าวต้อนรับให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เสร็จพิธีแล้วจะนำน้องใหม่ส่งเข้าพักในหอพักต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าว ; ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการ Singha Corporate Golf Challenge รอบที่ 1


Chiangmai, Thailand May 15th 2011

The Singha Corporate Golf Challenge tradition continued at Chiangmai Highlands Golf & Spa Resort this Sunday with the completion of Qualifying Round One in terrific weather and perfect golf course conditions. 

Regularly referred to as Thailand’s most exciting golf team event the Singha Corporate Golf Challenge has sent winning teams to exotic golf destinations throughout Asia including China, Singapore, Australia, and Sri Lanka.  The winner of the 2010 tournament series went to Hong Kong and the 2011 Champions will win a trip on Thai Airways to play golf in Vietnam.

Sunday the 12 teams who qualified for the Grand Final which will be held October 18th

            Team                           Golfers
1. A Prime Awards                  K. Chalisa Limpiphonpaiboon             K. Thayan Limpiphonpaiboon
2. Air Chok up                          K. Jaran Keawmoon                            K. Chanvit Taeprajit
3. Seanchai                              K. Niroj Seanchai                                K. Thanakrit Chatilalai
4. Aomsin Pak 9                      K. Kachen Boonwong                         K. Thongchai Teerasawadumphon
5. Khunsai                               K. Somsak Chadmontree                     K. Didtawat Muankiettiyods
6. Mha Lum Phong                  K. Sudsiam Jantratip                            K. Kongkiet Sriridtisakun
7. Pra Yao 1                             K. Manas Suwannachatkosit                K. Phanurak Wangpha
8. Amornrat                             K. Amornrat Kongkam                                    K. Seadtawut Lomkratok
9. CNX Happy Toilet               K. Somchai Limpitip                            K. Kritchai Limpitip
10. Thong Lang                                   K. Thonglang Maadta                          K. Sumitoshi Nishida
11. Fah Luang                          K. Thawatchai Teerasatiengkun                       K. Kanapod Khienkum
12. Chang Noi                         K. Boonthep Nanneadrangsan             K. Manit Hodsri

“It was a very exciting start to the 2011 series, the competitors clearly enjoyed themselves on an immaculate golf course today” remarked, Derek Schade, Director of Golf at Chiangmai Highlands.

The list of tournament supporters includes  Singha Beer, Toyota Motor (Thailand), Thai Airways International, Novotel Suvarnabhumi,  Nation Multimedia Group, Sermsuk Co.,ltd (Pepsi), Advance Info Service (AIS), Swing Golf Magazine, Chorthip, Citylife Magazine, Golf Digest, Slim Up, Green Spot (Vitamilk), Khang Fai Fah - Chiangmai and Montgomerie Links Golf Club in Vietnam.  Other supporters of the series include Muang Kaew Golf Course in Bangkok, host of the Bangkok Singha Corporate Golf Challenge events and Thai Airways, the airline that will deliver the 2011 champions to Vietnam for their Golf Holiday. 

 “It’s great to get the 2011 series underway.  We have been fortunate to have a terrific list of supporters again this year, the golf course is in top condition and there has been a tremendous response since our press conference.  Round 1 sold out quickly and the Singha Corporate Golf Challenge receives so much publicity each round will likely sell out well in advance” reported the Chiangmai Highlands Team

In the unique scoring format, 12 Teams advance from each qualifying round to the Grand Final scheduled for September.  Teams may enter several rounds to try to earn a spot in the final where they will compete for the grand prize..

The second Chiang Mai qualifying round is scheduled for Sunday June 18th.  Golfers interested in competing can call Chiangmai Highlands directly and ask about The Singha Corporate Challenge or online at www.chiangmaihighlands.com

ตำรวจเชียงใหม่ลงนามข้อตกลงกับสถานศึกษาในตัวเมือง รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %

จังหวัดเชียงใหม่และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถานศึกษาในตัวเมืองเชียงใหม่ ในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ตามการประกาศวาระจังหวัด

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงกับตัวแทนสถานศึกษาในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ ห้องสุโขทัย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้แต่ละสถานศึกษาได้ร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง ตามที่ได้ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ในขณะที่สถานศึกษาบางแห่งก็มีนโยบายที่ไม่ให้นักเรียนนำรถจักรยานยนตร์มาโรงเรียน ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาได้

การดำเนินการดังกล่าวนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี พ.ศ.2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ประกาศให้การสวมหมวดนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดด้วย